معرفی          ساختار و شرح وظایف          معرفی همکاران          ارتباط با ما
آیین نامه
 

آيين نامه استفاده از كار دانشجويي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

ماده 1 هدف :

مقررات ذيل به منظور بهره گيري از توانمندي هاي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي، پژوهشي فرهنگي ، فوق برنامه، اداري و خدماتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ( كه در اين آيين نامه مؤسسه ناميده مي شود) و ايجاد زمينه هاي كسب تجربه براي دانشجويان و كمك به آنها به منظور تأمين بخشي از مخارج تحصيلي آنان تدوين مي شود.

ماده 2 شرايط لازم براي اشتغال به كار دانشجويان به شرح ذيل است :

1-2- تشخيص واحد بكارگيرنده مبني بر كارايي براي اجراي وظايف محوله.

2-2- داشتن صلاحيت عمومي به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي مؤسسه.

3-2- نداشتن درآمد كافي براي تأمين هزينه هاي زندگي به تأييد معاونت دانشجويي و فرهنگي.

ماده 3 معاونت دانشجويي و فرهنگي هر مؤسسه مسئول توزيع و نظارت بر كار ماهانه دانشجويان با توجه به كيفيت تحصيلي آنان مي باشد.

تبصره : يك ماه بعد از پايان هر نيمسال تحصيلي بايد وضعيت آموزشي و نمرات دانشجويان شاغل به كارهاي محوله توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي بررسي گردد و در صورت افت آموزشي دانشجو، ساعت كار او براي نيمسال بعدي تقليل يابد و يا از ادامه كار دانشجو در نيمسال بعد جلوگيري شود.

ماده 4 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي حق الزحمه دانشجويان بهره مند از كار دانشجويي را از محل اعتبارات مربوط به حسب نوع كار و براساس جدول زير پرداخت مي نمايند :

 

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

گذراندن كمتر از 50% واحد درسي گذراندن 50% واحد درسي

 

 

800 تا 1000 ( ريال)

1000تا 1200 ( ريال)

2000 تا 2500( ريال )

3600 تا 5400 ( ريال)

 

تبصره 1 : حق الزحمه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته در صورت گذراندن كمتز ار 135 واحد درسي مشابه مقطع كارشناسي و بيشتر از 135 واحد درسي، مطابق، مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پرداخت مي گردد.

تبصره 2 : حداكثر تعداد دانشجويان مشغول در كارهاي اداري، خدماتي، فرهنگي، آموزشي و پژوهشي باتوجه به بودجه سالانه هر مؤسسه مي تواند تا 30 درصد كل دانشجويان آن مؤسسه باشد.

تبصره3 :حداكثر مدت اشتغال هر دانشجو تا 60 ساعت در ماه مي تواند باشد.

تبصره 4 : حق الزحمه دانشجوياني كه در زمينه امور آموزشي و پژوهشي به كار اشتغال دارند تا در صورت داشتن ميانگين كل بيش از 16 براي رشته هاي علوم انساني، هنر و كشاورزي و ميانگين كل بيش از 15 براي رشته هاي فني و مهندسي و علوم پايه به ميزان 10% حق الزحمه مندرج در بندهاي فوق افزايش مي يابد.

تبصره 5 : در موارد استثنائي به تشخيص معاون دانشجويي و فرهنگي حق الزحمه دانشجويان مقطع كارشناسي كه زير 50% واحدهاي درسي را گذرانده اند و توانائيهاي ويژه اي دارند، مشابه دانشجوياني كه بالاي 50% واحدها را گذرانده اند، قابل پرداخت است.

ماده 5 حق الزحمه ماهانه كار دانشجويي پس از وصول گزارش كار از واحد مربوط از طريق امور دانشجويي پرداخت مي شود.

ماده 6 در صورت عدم رضايت واحد مربوط و يا رفع نياز، به كار دانشجو خاتمه داده مي شود.

ماده 7 : دانشجوياني كه از بودجه كل كشور وجهي دريافت مي كنند جز در موارد استثنائي و به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي مؤسسه نمي توانند از مزاياي اين آيين نامه استفاده كنند.

ماده 8 اجراي مفاد اين آيين نامه هيچگونه تعهد استخدامي براي مؤسسه آموزش عالي در قبال دانشجو ايجاد نخواهد كرد.

ماده9 با ابلاغ اين آيين نامه كليه آيين نامه هاي قبلي كاردانشجويي لغو ميگردد.

ماده 10 اين آيين نامه مشتمل بر 10 ماده، 3 بند و 6 تبصره تنظيم گرديده و در تاريخ 12/4/77 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا خواهد بود.