کلاس های ضبط شده غیرحضوری

 

جستجو

نام درس تاریخ برگزاری ساعت برگزاری استاد کلاس
احساس و ادراک 1398/12/25 12 تا 10 خلیلیان شلمزاری 125
تفسیر (2) 1398/12/25 15 تا 13 مرادی 203
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/25 10 تا 8 محمدی نیک 117
علوم قرآنی (1) 1398/12/25 10 تا 8 مرادی 205
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1398/12/25 15 تا 13 حیدرزاده 117
فقه الحدیث 1398/12/25 10 تا 8 مسجدی 205
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1398/12/25 10 تا 8 خلیلیان شلمزاری 125
آشنایی با فلسفه اسلامی 1398/12/24 12 تا 10 رضوی 125
آیین نگارش متون علمی 1398/12/24 10 تا 8 جودکی 117
زبان تخصصی 1398/12/24 12 تا 10 باشی زاده مقدم 117
زبان تخصصی 1398/12/24 15 تا 13 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1398/12/24 10 تا 8 باشی زاده مقدم 125
معرفت شناسی دین در نهج البلاغه 1398/12/24 10 تا 8 کریمی 106
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1398/12/22 12 تا 10 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1398/12/22 10 تا 8 صالحی 211
جنگ روانی 1398/12/22 12 تا 10 خوشرو 106
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1398/12/22 15 تا 13 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/22 10 تا 8 پسندیده 125
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/22 12 تا 10 پسندیده 211
روش فهم روانشناختی متون دینی-ادامه 1398/12/22 10 تا 8 پسندیده 125
زبان انگليسی تخصصی 1398/12/22 10 تا 8 فدایی راینی 215
محیط شناسی تبلیغ (در حج و زیارت) 1398/12/22 10 تا 8 بیات 106
نبوت در قرآن و حدیث 1398/12/22 12 تا 10 رضوی 215
افعال الهی 1398/12/21 10 تا 8 برنجکار 203
انگیزش درونی 1398/12/21 18 تا 16 فاضلی مهرآبادی 119
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1398/12/21 12 تا 10 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1398/12/21 12 تا 10 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1398/12/21 10 تا 8 پسندیده 209
حقوق تجارت (2) 1398/12/21 12 تا 10 شربتیان 107
راهنما شناسی 1398/12/21 16 تا 14 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1398/12/21 18 تا 16 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1398/12/21 16 تا 14 صادقی سرشت 211
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/21 16 تا 14 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/21 12 تا 10 حسن زاده توکلی 211
روش ترجمه 1398/12/21 18 تا 16 نصرتیان اهور 106
روش های تفسیری 1398/12/21 20 تا 18 خوش فر 206
سلامت و شادکامی 1398/12/21 12 تا 10 فاضلی مهرآبادی 125
سلامت و شادکامی 1398/12/21 10 تا 8 فاضلی مهرآبادی 211
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1398/12/21 16 تا 14 عباسی 119
عدل الهی در قرآن و حدیث 1398/12/21 10 تا 8 رکعی 215
علم و معرفت در قرآن و حدیث 1398/12/21 16 تا 14 کریمی 215
علوم قرآنی (1) 1398/12/21 12 تا 10 مرادی 205
فقه الحدیث 1398/12/21 10 تا 8 مسجدی 205
کلام قدیم (2) 1398/12/21 12 تا 10 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1398/12/21 12 تا 10 رضوی 203
هوش هیجانی 1398/12/21 10 تا 8 خلیلیان شلمزاری 119
هوش هیجانی 1398/12/21 12 تا 10 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1398/12/20 15 تا 13 غلامعلی 206
آشنایی با حقوق جزا 1398/12/20 10 تا 8 شفیعی سروستانی 216
تفسیر اثری (1) 1398/12/20 10 تا 8 حجت 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/12/20 12 تا 10 مرادی 206
علوم قرآنی (1) 1398/12/20 10 تا 8 مرادی 205
فقه (8) 1398/12/20 12:30 تا 10 رضوی حائری 107
فقه استدلالی (2) 1398/12/20 14 تا 10 ربانی 216
فقه تطبیقی 1398/12/20 17 تا 15 ضمیری 216
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1398/12/20 12 تا 10 شفیعی سروستانی 117
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 1398/12/19 17 تا 15 نوری 125
روانشناسی تحولی (1) 1398/12/19 15 تا 13 سالاروند فرحزادی 125
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/12/19 10 تا 8 شفیعی سروستانی 216
زبان تخصصی (4) 1398/12/19 10 تا 8 فدایی راینی 107
علم رجال 1398/12/19 15 تا 13 غلامعلی 205
علوم قرآنی3 (مکی و مدنی، محکم و متشابه، نسخ) 1398/12/19 18 تا 16  بهجت پور 117
فقه تطبیقی 1398/12/19 12 تا 10 شفیعی سروستانی 107
قواعد فقه (1) 1398/12/19 16 تا 14:30 ساجدی 216
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1398/12/19 16 تا 14 شفیعی سروستانی 117
مباحث اصول (2) 1398/12/19 18 تا 16:30 ساجدی 216
متن خوانی عربی (با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/19 10 تا 8 عباس آبادی 205
مشکل الحدیث 1398/12/19 12 تا 10 مسجدی 117
فقه الحدیث 1398/12/18 12 تا 10 مسجدی 205
آیین نگارش متون علمی 1398/12/17 10 تا 8 جودکی 117
زبان تخصصی 1398/12/17 12 تا 10 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1398/12/17 10 تا 8 باشی زاده مقدم 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1398/12/15 12 تا 10 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1398/12/15 10 تا 8 صالحی 211
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1398/12/15 15 تا 13 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/15 10 تا 8 پسندیده 125
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/15 12 تا 10 پسندیده 211
روش های تفسیری 1398/12/15 18 تا 16 خوش فر 206
معرفت شناسی دین در نهج البلاغه 1398/12/15 12 تا 10 کریمی 203
نبوت در قرآن و حدیث 1398/12/15 12 تا 10 رضوی 215
افعال الهی 1398/12/14 10 تا 8 برنجکار 203
افعال الهی 1398/12/14 19 تا 20 برنجکار 203
انگیزش درونی 1398/12/14 18 تا 16 فاضلی مهرآبادی 119
انگیزش درونی 1398/12/14 16 تا 14 فاضلی مهرآبادی 209
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1398/12/14 12 تا 10 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1398/12/14 12 تا 10 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1398/12/14 10 تا 8 پسندیده 209
راهنما شناسی 1398/12/14 16 تا 14 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1398/12/14 18 تا 16 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1398/12/14 16 تا 14 صادقی سرشت 211
روانشناسی دین 1398/12/14 10 تا 8 عبدی 125
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/14 16 تا 14 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/14 12 تا 10 حسن زاده توکلی 211
روش ترجمه 1398/12/14 18 تا 16 نصرتیان اهور 106
سلامت و شادکامی 1398/12/14 10 تا 8 فاضلی مهرآبادی 211
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1398/12/14 16 تا 14 عباسی 119
سمینار(بازسازی و مشاوره مثبت گرا(2)) 1398/12/14 18 تا 16 عباسی 209
عدل الهی در قرآن و حدیث 1398/12/14 10 تا 8 رکّعی 215
علم و معرفت در قرآن و حدیث 1398/12/14 16 تا 14 کریمی 215
کلام قدیم (2) 1398/12/14 12 تا 10 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1398/12/14 12 تا 10 رضوی 203
هوش هیجانی 1398/12/14 10 تا 8 خلیلیان شلمزاری 119
هوش هیجانی 1398/12/14 12 تا 10 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1398/12/13 15 تا 13 غلامعلی 206
آشنایی با حقوق جزا 1398/12/13 10 تا 8 شفیعی سروستانی 216
تفسیر اثری (1) 1398/12/13 10 تا 8 حجت 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/12/13 12 تا 10 مرادی 206
فقه (8) 1398/12/13 12:30 تا 10 رضوی حائری 107
فقه استدلالی (2) 1398/12/13 14 تا 10 ربّانی 216
فقه الحدیث 1398/12/13 10 تا 8 مسجدی 205
فقه الحدیث 1398/12/13 12 تا 10 مسجدی 205
فقه تطبیقی 1398/12/13 17 تا 15 ضمیری 216
علم رجال 1398/12/12 15 تا 13 غلامعلی 205
فقه تطبیقی 1398/12/12 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
قواعد فقه (1) 1398/12/12 16 تا 14:30 ساجدی 216
کلیات و مبانی فقه و حقوق 1398/12/12 14 تا 16 شفیعی سروستانی 117
مباحث اصول (2) 1398/12/12 18 تا 16:30 ساجدی 216
مشکل الحدیث 1398/12/12 10 تا 12 مسجدی 117