کلاس های ضبط شده غیرحضوری - واحد قم

 

جستجو

نام درس تاریخ برگزاری ساعت برگزاری استاد کلاس
متن پژوهی 1399/06/23 08 تا 10 پسندیده 106
متن پژوهی 1399/06/19 08 تا 10 پسندیده 106
متن پژوهی 1399/06/18 08 تا 10 پسندیده 106
متن پژوهی 1399/06/16 08 تا 10 پسندیده 106
متن پژوهی 1399/06/10 08 تا 10 پسندیده 106
متن پژوهی 1399/06/10 10 تا 12 پسندیده 106
متن پژوهی 1399/06/05 08 تا 10 پسندیده 106
متن پژوهی 1399/06/05 10 تا 12 پسندیده 106
کارگاه ترجمه قرآن 1399/06/03 08 تا 10 حجت 205
کارگاه ترجمه قرآن 1399/06/03 10 تا 12 حجت 205
کارگاه ترجمه قرآن 1399/06/02 08 تا 10 حجت 205
کارگاه ترجمه قرآن 1399/06/02 10 تا 12 حجت 205
متن پژوهی 1399/06/02 9 تا 10 پسندیده 106
متن پژوهی 1399/06/02 11 تا 12 پسندیده 106
کارگاه ترجمه قرآن 1399/05/29 08 تا 10 حجت 205
کارگاه ترجمه قرآن 1399/05/29 10 تا 12 حجت 205
کارگاه ترجمه قرآن 1399/05/28 08 تا 10 حجت 205
کارگاه ترجمه قرآن 1399/05/28 10 تا 12 حجت 205
کارگاه ترجمه قرآن 1399/05/27 11 تا 13 حجت 205
متن پژوهی 15 1399/05/03 16 تا 18 مرادی 125
متن پژوهی 13 و 14 1399/04/26 14 تا 16 مرادی 125
متن پژوهی 1399/04/23 15 تا 17 پسندیده 106
متن پژوهی 10 و 11 1399/04/19 14 تا 16 مرادی 125
متن پژوهی 1399/04/17 10:30 تا 13:00 مرادی 215
متن پژوهی 9 و 10 1399/04/12 14 تا 16 مرادی 125
متن پزوهی 7 و 8 1399/04/05 14 تا 16 مرادی 125
متن پژوهی 1399/04/03 17 تا 19 - 108
متن پژوهی 1399/03/29 14 تا 16 - 125
تفسیر (2) 1399/03/25 13 تا 15 مرادی 203
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/03/22 10 تا 12 صالحی 125
متن پژوهی 1399/03/22 14 تا 16 - 125
روابط مثبت 1399/03/21 16 تا 18 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1399/03/21 14 تا 16 صادقی سرشت 211
روش تحقیق پیشرفته 1399/03/21 14 تا 16 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1399/03/21 10 تا 12 حسن زاده توکلی 211
روش های تفسیری 1399/03/21 18 تا 20 خوش فر 206
آسیب شناسی حدیث 1399/03/20 13 تا 15 غلامعلی 206
آمار توصیفی 1399/03/20 13 تا 15 - 106
تفسیر اثری (1) 1399/03/20 8 تا 10 حجت 206
علوم قرآنی (1) 1399/03/20 8 تا 10 مرادی 205
کلاس رفع اشکال زبان 1399/03/20 16 تا 18 باشی زاده مقدم -
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/03/19 15 تا 17 قاضی زاده 205
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1399/03/19 11 تا 13 - 106
مباحث اساسی در روانشناسی 1 1399/03/19 9 تا 11 - 106
متن پژوهی 1399/03/19 15 تا 17 - 106
احساس و ادراک 1399/03/18 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 125
تفسیر (2) 1399/03/18 12 تا 14 مرادی 203
زبان قرآن 1399/03/18 10 تا 12 کریمی 203
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/03/18 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 125
کلاس رفع اشکال زبان 1399/03/17 15 تا 17 باشی زاده مقدم 117
کلاس رفع اشکال زبان 1399/03/16 16 تا 18 باشی زاده مقدم 117
جلسه ی رفع اشکال زبان 1399/03/15 16 تا 18 باشی زاده مقدم 117
متن پژوهی 1399/03/15 14 تا 16 - 125
روش ترجمه 1399/03/14 16 تا 18 نصرتیان اهور 106
آسیب شناسی حدیث 1399/03/13 14 تا 16 غلامعلی 206
علوم قرآنی (1) 1399/03/13 8 تا 10 مرادی 205
فقه استدلالی (2) 1399/03/13 8 تا 10 ربانی 216
هوش هیجانی 1399/03/13 16 تا 18 خلیلیان شلمزاری 119
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/03/12 15 تا 17 قاضی زاده 205
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1399/03/12 11 تا 13 - 106
مباحث اساسی در روانشناسی 1 1399/03/12 9 تا 11 - 106
متن پژوهی 1399/03/12 15 تا 17 - 106
اصول فقه (3) 1399/03/11 14 تا 16 عطایی 107
تفسیر (2) 1399/03/11 12 تا 14 مرادی 203
زبان عمومی روانشناسی 1399/03/11 10 تا 12 باشی زاده مقدم 106
فقه (7) 1399/03/11 17 تا 19 عطایی 107
متن پژوهی 1399/03/11 18 تا 20 - 106
متن پژوهی 1399/03/11 17 تا 19 - 203
آیین نگارش متون علمی 1399/03/10 8 تا 10 جودکی 117
زبان قرآن 1399/03/10 10 تا 12 کریمی 203
متن پژوهی 1399/03/10 17 تا 19 - 203
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/03/08 10 تا 12 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/03/08 14 تا 16 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/03/08 8 تا 10 صالحی 211
تاریخ در نهج البلاغه 1399/03/08 8 تا 10 طباطبایی 217
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1399/03/08 12 تا 14 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/03/08 8 تا 10 پسندیده 125
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/03/08 10 تا 12 پسندیده 211
زبان عمومی روانشناسی 1399/03/08 11 تا 13 باشی زاده مقدم 106
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/03/08 14 تا 16 خلیلیان شلمزاری 117
متن پژوهی 1399/03/08 14 تا 16 - 206
معرفت شناسی دین در نهج البلاغه 1399/03/08 10 تا 12 کریمی 203
نبوت در قرآن و حدیث 1399/03/08 10 تا 12 رضوی 215
ادامه حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/03/07 10 تا 12 پسندیده 119
انگیزش درونی 1399/03/07 16 تا 18 فاضلی مهرآبادی 119
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1399/03/07 10 تا 12 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/03/07 8 تا 10 پسندیده 209
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/03/07 10 تا 12 پسندیده 119
راهنما شناسی 1399/03/07 14 تا 16 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1399/03/07 16 تا 18 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1399/03/07 14 تا 16 صادقی سرشت 211
روانشناسی تحولی (1) 1399/03/07 12 تا 14 سالاروند فرحزادی 117
روش تحقیق پیشرفته 1399/03/07 14 تا 16 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1399/03/07 10 تا 12 حسن زاده توکلی 211
روش ترجمه 1399/03/07 16 تا 18 نصرتیان اهور 106
سلامت و شادکامی 1399/03/07 8 تا 10 فاضلی مهرآبادی 211
سلامت و شادکامی 1399/03/07 10 تا 12 فاضلی مهرآبادی 125
کلام قدیم (2) 1399/03/07 10 تا 12 رنجبر حسینی 215
کلام قدیم (2) 1399/03/07 10 تا 12 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1399/03/07 10 تا 12 رضوی 203
هوش هیجانی 1399/03/07 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 119
هوش هیجانی 1399/03/07 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1399/03/06 13 تا 15 غلامعلی 206
آمار توصیفی 1399/03/06 13 تا 15 - 106
احساس و ادراک 1399/03/06 14 تا 16 خلیلیان شلمزاری 125
تفسیر اثری (1) 1399/03/06 8 تا 10 حجت 206
علوم قرآنی (1) 1399/03/06 8 تا 10 مرادی 205
فقه استدلالی (2) 1399/03/06 10 تا 14 ربانی 216
فقه تطبیقی 1399/03/06 15 تا 17 ضمیری 216
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1399/03/06 11 تا 13 - 106
مباحث اساسی در روانشناسی 1 1399/03/06 9 تا 11 - 106
متن پژوهی 1399/03/06 17 تا 19 - 203
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/03/03 10 تا 12 رضوی 125
زبان تخصصی 1399/03/03 15 تا 17 باشی زاده مقدم 117
متن پژوهی 1399/03/03 17 تا 19 - 203
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به انگلیسی 1399/03/03 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
مسائل کلامی بین المذاهب 1399/03/02 10 تا 12 رضوی 203
آئین دادرسی کیفری 1399/03/01 8 تا 10 شربتیان 107
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/03/01 10 تا 12 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/03/01 14 تا 16 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/03/01 8 تا 10 صالحی 211
تاریخ در نهج البلاغه 1399/03/01 8 تا 10 طباطبایی 217
حقوق تجارت (2) 1399/03/01 10 تا 12:30 شربتیان 107
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1399/03/01 12 تا 14 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/03/01 8 تا 10 پسندیده 125
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/03/01 10 تا 12 پسندیده 211
معرفت شناسی دین در نهج البلاغه 1399/03/01 10 تا 12 کریمی 203
نبوت در قرآن و حدیث 1399/03/01 16 تا 18 رضوی 215
آئین دادرسی کیفری 1399/02/31 8 تا 10 شربتیان 107
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1399/02/31 10 تا 12 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/02/31 10 تا 12 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/02/31 8 تا 10 پسندیده 209
راهنما شناسی 1399/02/31 10 تا 12 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1399/02/31 16 تا 18 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1399/02/31 14 تا 16 صادقی سرشت 211
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/31 14 تا 16 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/31 10 تا 12 حسن زاده توکلی 211
روش ترجمه 1399/02/31 16 تا 18 نصرتیان اهور 106
روش های تفسیری 1399/02/31 18 تا 20 خوش فر 206
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1399/02/31 14 تا 16 عباسی 119
مخاطب شناسی 1399/02/31 18 تا 20 قنبری 106
مسائل کلامی بین المذاهب 1399/02/31 10 تا 12 رضوی 203
هوش هیجانی 1399/02/31 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1399/02/30 13 تا 15 غلامعلی 206
تفسیر اثری (1) 1399/02/30 8 تا 10 حجت 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/02/30 10 تا 12 مرادی 206
علوم قرآنی (1) 1399/02/30 8 تا 10 مرادی 205
فقه استدلالی (2) 1399/02/30 10 تا 14 ربانی 216
متن پژوهی رشته حقوق 1399/02/30 17 تا 19 - 203
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/29 15 تا 17 قاضی زاده 205
علوم قرآنی3 (مکی و مدنی، محکم و متشابه، نسخ) 1399/02/29 16 تا 18  بهجت پور 117
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1399/02/29 13 تا 15 - 106
مباحث اساسی در روانشناسی 1 1399/02/29 11 تا 13 - 106
متن پژوهی رشته حقوق 1399/02/29 17 تا 19 - 203
مشکل الحدیث 1399/02/29 10 تا 12 مسجدی 117
احساس و ادراک 1399/02/28 16 تا 18 خلیلیان شلمزاری 125
احساس و ادراک 1399/02/28 16 تا 18 خلیلیان شلمزاری 125
اصول فقه (3) 1399/02/28 13 تا 15:30 عطایی 107
تفسیر (2) 1399/02/28 10 تا 12 مرادی 203
تفسیر (2) 1399/02/28 13 تا 15 مرادی 203
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/02/28 10 تا 12 محمدی نیک 117
زبان عمومی روانشناسی 1399/02/28 11 تا 13 باشی زاده مقدم 106
فقه (7) 1399/02/28 16 تا 18:30 عطایی 107
فقه تطبیقی 1399/02/28 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/02/28 13 تا 15 خلیلیان شلمزاری 125
متن پژوهی 1399/02/28 18 تا 20 - 106
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/27 10 تا 12 رضوی 125
آیین نگارش متون علمی 1399/02/27 8 تا 10 جودکی 117
زبان تخصصی 1399/02/27 15 تا 17 باشی زاده مقدم 117
متن پژوهی 1399/02/27 18 تا 20 - 106
متن پژوهی 1399/02/27 15 تا 17 - 125
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به انگلیسی 1399/02/27 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
آئین دادرسی کیفری 1399/02/25 8 تا 10 شربتیان 107
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/02/25 10 تا 12 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/02/25 8 تا 10 صالحی 211
حقوق تجارت (2) 1399/02/25 10 تا 12 شربتیان 107
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1399/02/25 10 تا 12:30 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/25 8 تا 10 پسندیده 125
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/25 10 تا 12 پسندیده 211
نبوت در قرآن و حدیث 1399/02/25 16 تا 18 رضوی 215
انگیزش درونی 1399/02/24 16 تا 18 فاضلی مهرآبادی 119
انگیزش درونی 1399/02/24 18 تا 20 فاضلی مهرآبادی 119
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1399/02/24 10 تا 12 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/02/24 10 تا 12 پسندیده 119
راهنما شناسی 1399/02/24 22 تا 23:30 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1399/02/24 16 تا 18 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1399/02/24 14 تا 16 صادقی سرشت 211
روش ترجمه 1399/02/24 16 تا 18 نصرتیان اهور 106
سلامت و شادکامی 1399/02/24 8 تا 10 فاضلی مهرآبادی 211
سلامت و شادکامی 1399/02/24 10 تا 12 فاضلی مهرآبادی 125
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1399/02/24 14 تا 16 عباسی 119
کلام قدیم (2) 1399/02/24 18 تا 20 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1399/02/24 10 تا 12 رضوی 203
هوش هیجانی 1399/02/24 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1399/02/23 13 تا 15 غلامعلی 206
آمار توصیفی 1399/02/23 13 تا 15 - 106
تفسیر اثری (1) 1399/02/23 8 تا 10 حجت 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/02/23 11 تا 13 مرادی 206
علوم قرآنی (1) 1399/02/23 9 تا 11 مرادی 205
فقه (8) 1399/02/23 10 تا 12:30 رضوی حائری 107
فقه استدلالی (2) 1399/02/23 10 تا 14 ربانی 216
فقه الحدیث 1399/02/23 11 تا 13 مسجدی 205
فقه تطبیقی 1399/02/23 15 تا 17 ضمیری 216
هوش هیجانی 1399/02/23 16 تا 18 خلیلیان شلمزاری 119
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/22 15 تا 17 قاضی زاده 205
علوم قرآنی3 (مکی و مدنی، محکم و متشابه، نسخ) 1399/02/22 16 تا 18  بهجت پور 117
فقه تطبیقی 1399/02/22 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1399/02/22 13 تا 15 - 106
مباحث اساسی در روانشناسی 1 1399/02/22 11 تا 13 - 106
مشکل الحدیث 1399/02/22 10 تا 12 مسجدی 117
احساس و ادراک 1399/02/21 16 تا 18 خلیلیان شلمزاری 125
اصول فقه (3) 1399/02/21 13 تا 15:30 عطایی 107
تفسیر (2) 1399/02/21 12 تا 14 مرادی 203
زبان عمومی روانشناسی 1399/02/21 11 تا 13 باشی زاده مقدم 106
زبان قرآن 1399/02/21 10 تا 12 کریمی 203
فقه (7) 1399/02/21 16 تا 18:30 عطایی 107
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/02/21 13 تا 15:30 خلیلیان شلمزاری 125
متن پژوهی 2 1399/02/21 18 تا 20 - 106
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/20 10 تا 12 رضوی 125
آیین نگارش متون علمی 1399/02/20 8 تا 10 جودکی 117
زبان تخصصی 1399/02/20 15 تا 17 باشی زاده مقدم 117
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به انگلیسی 1399/02/20 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1399/02/20 9 تا 11 باشی زاده مقدم 125
آئین دادرسی کیفری 1399/02/18 9 تا 11 شربتیان 107
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/02/18 10 تا 12 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/02/18 8 تا 10 صالحی 211
تاریخ در نهج البلاغه 1399/02/18 8 تا 10 طباطبایی 217
جنگ روانی 1399/02/18 16 تا 18 خوشرو 106
حقوق تجارت (2) 1399/02/18 11 تا 13 شربتیان 107
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1399/02/18 13 تا 15 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/18 10 تا 12 پسندیده 211
معرفت شناسی دین در نهج البلاغه 1399/02/18 10 تا 12 کریمی 203
نبوت در قرآن و حدیث 1399/02/18 16 تا 18 رضوی 215
آئین دادرسی کیفری 1399/02/17 8 تا 10 شربتیان 107
انگیزش درونی 1399/02/17 16 تا 18 فاضلی مهرآبادی 119
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1399/02/17 10 تا 12 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/02/17 10 تا 12 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/02/17 8 تا 10 پسندیده 209
حقوق تجارت (2) 1399/02/17 10 تا 12 شربتیان 107
راهنما شناسی 1399/02/17 18 تا 20 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1399/02/17 16 تا 18 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1399/02/17 14 تا 16 صادقی سرشت 211
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/17 14 تا 16 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/17 10 تا 12 حسن زاده توکلی 211
روش ترجمه 1399/02/17 16 تا 18 نصرتیان اهور 106
سلامت و شادکامی 1399/02/17 10 تا 12 فاضلی مهرآبادی 125
سلامت و شادکامی 1399/02/17 8 تا 10 فاضلی مهرآبادی 211
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1399/02/17 14 تا 16 عباسی 119
عدل الهی در قرآن و حدیث 1399/02/17 8 تا 10 رکّعی 215
کلام قدیم (2) 1399/02/17 10 تا 12 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1399/02/17 10 تا 12 رضوی 203
هوش هیجانی 1399/02/17 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1399/02/16 13 تا 15 غلامعلی 206
تفسیر اثری (1) 1399/02/16 8 تا 10 حجت 206
علوم قرآنی (1) 1399/02/16 8 تا 10 مرادی 205
فقه استدلالی (2) 1399/02/16 10 تا 14 ربانی 216
فقه الحدیث 1399/02/16 8 تا 10 مسجدی 205
فقه تطبیقی 1399/02/16 15 تا 17 ضمیری 216
هوش هیجانی 1399/02/16 16 تا 18 خلیلیان شلمزاری 119
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/15 15 تا 17 قاضی زاده 205
روانشناسی تحولی (1) 1399/02/15 13 تا 15 سالاروند فرحزادی 125
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/02/15 10 تا 12 شفیعی سروستانی 216
علوم قرآنی3 (مکی و مدنی، محکم و متشابه، نسخ) 1399/02/15 16 تا 18  بهجت پور 117
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1399/02/15 13 تا 15 - 106
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1399/02/15 14 تا 16 شفیعی سروستانی 117
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/02/15 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 106
مشکل الحدیث 1399/02/15 10 تا 12 مسجدی 117
احساس و ادراک 1399/02/14 16 تا 18 خلیلیان شلمزاری 125
تفسیر (2) 1399/02/14 10 تا 12 مرادی 203
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/02/14 8 تا 10 محمدی نیک 117
زبان عمومی - روانشناسی 1399/02/14 10 تا 12 باشی زاده مقدم 106
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1399/02/14 13 تا 15 حیدرزاده 117
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/02/14 13 تا 15 خلیلیان شلمزاری 125
متن پژوهی 1399/02/14 18:09 - 106
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/13 10 تا 12 رضوی 125
آیین نگارش متون علمی 1399/02/13 8 تا 10 جودکی 117
زبان تخصصی 1399/02/13 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
زبان تخصصی 1399/02/13 21 تا 23 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1399/02/13 8 تا 10 باشی زاده مقدم 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/02/11 10 تا 12 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/02/11 10 تا 12 صالحی 211
تاریخ در نهج البلاغه 1399/02/11 8 تا 10 طباطبایی 217
روابط فرهنگی بین الملل 1399/02/11 14 تا 16 نائیج 106
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1399/02/11 12 تا 14 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/11 8 تا 10 پسندیده 125
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/11 11 تا 13 پسندیده 211
زبان انگليسی تخصصی 1399/02/11 8 تا 10 فدایی راینی 215
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1399/02/11 10 تا 12 حیدرزاده 117
نبوت در قرآن و حدیث 1399/02/11 16 تا 18 رضوی 215
آئین دادرسی کیفری 1399/02/10 8 تا 10 شربتیان 107
انگیزش درونی 1399/02/10 16 تا 18 فاضلی مهرآبادی 119
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1399/02/10 10 تا 12 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/02/10 10 تا 12 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/02/10 8 تا 10 پسندیده 209
حقوق تجارت (2) 1399/02/10 10 تا 12 شربتیان 107
راهنما شناسی 1399/02/10 14 تا 16 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1399/02/10 16 تا 18 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1399/02/10 14 تا 16 صادقی سرشت 211
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/10 14 تا 16 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/10 10 تا 12 حسن زاده توکلی 211
روش ترجمه 1399/02/10 16 تا 18 نصرتیان اهور 106
سلامت و شادکامی 1399/02/10 10 تا 12 فاضلی مهرآبادی 125
سلامت و شادکامی 1399/02/10 8 تا 10 فاضلی مهرآبادی 211
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1399/02/10 14 تا 16 عباسی 119
علم و معرفت در قرآن و حدیث 1399/02/10 14 تا 16 کریمی 215
کلام قدیم (2) 1399/02/10 10 تا 12 رنجبر حسینی 215
هوش هیجانی 1399/02/10 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1399/02/09 13 تا 15 غلامعلی 206
آمار توصیفی 1399/02/09 8 تا 10 - 106
تفسیر اثری (1) 1399/02/09 8 تا 10 حجت 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/02/09 10 تا 12 مرادی 206
علوم قرآنی (1) 1399/02/09 8 تا 10 مرادی 205
فقه (8) 1399/02/09 10 تا 12:30 رضوی حائری 107
فقه استدلالی (2) 1399/02/09 10 تا 14 ربانی 216
فقه الحدیث 1399/02/09 10 تا 12 مسجدی 205
فقه تطبیقی 1399/02/09 15 تا 17 ضمیری 216
هوش هیجانی 1399/02/09 16 تا 18 خلیلیان شلمزاری 119
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/08 15 تا 17 قاضی زاده 205
روانشناسی تحولی (1) 1399/02/08 13 تا 15 سالاروند فرحزادی 125
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/02/08 10 تا 12 شفیعی سروستانی 216
زبان تخصصی (4) 1399/02/08 8 تا 10 فدایی راینی 107
علوم قرآنی3 (مکی و مدنی، محکم و متشابه، نسخ) 1399/02/08 16 تا 18  بهجت پور 117
فقه تطبیقی 1399/02/08 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1399/02/08 14 تا 16 شفیعی سروستانی 117
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/02/08 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 106
مباحث اصول (2) 1399/02/08 14 تا 16 ساجدی 216
مباحث فیزیولوژی اعصاب و غدد 1399/02/08 21 تا 23 - 106
مشکل الحدیث 1399/02/08 10 تا 12 مسجدی 117
احساس و ادراک 1399/02/07 21 تا 23 خلیلیان شلمزاری 125
تفسیر (2) 1399/02/07 13 تا 15 مرادی 203
زبان عمومی - روانشناسی 1399/02/07 16 تا 18 باشی زاده مقدم 106
زبان قرآن 1399/02/07 10 تا 12 کریمی 203
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1399/02/07 13 تا 15 حیدرزاده 117
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/02/07 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 125
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به انگلیسی 1399/02/07 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/06 10 تا 12 رضوی 125
آیین نگارش متون علمی 1399/02/06 8 تا 10 جودکی 117
زبان تخصصی 1399/02/06 13 تا 15 باشی زاده مقدم 117
زبان تخصصی - ادامه جلسه 1399/02/06 13 تا 15 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1399/02/06 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1399/02/06 8 تا 10 باشی زاده مقدم 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/02/04 10 تا 12 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/02/04 8 تا 10 صالحی 211
روابط فرهنگی بین الملل 1399/02/04 14 تا 16 نائیج 106
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/02/04 10 تا 12 شفیعی سروستانی 216
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1399/02/04 13 تا 15 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/04 8 تا 10 پسندیده 125
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/02/04 10 تا 12 پسندیده 211
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1399/02/04 10 تا 12 حیدرزاده 117
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1399/02/04 18 تا 20 شفیعی سروستانی 117
معرفت شناسی دین در نهج البلاغه 1399/02/04 10 تا 12 کریمی 203
نبوت در قرآن و حدیث 1399/02/04 18 تا 20 رضوی 215
آئین دادرسی کیفری 1399/02/03 8 تا 10 شربتیان 107
افعال الهی 1399/02/03 8 تا 10 برنجکار 203
انگیزش درونی 1399/02/03 16 تا 18 فاضلی مهرآبادی 119
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1399/02/03 10 تا 12 حیدرزاده 206
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1399/02/03 12 تا 14 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/02/03 10 تا 12 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/02/03 8 تا 10 پسندیده 209
راهنما شناسی 1399/02/03 14 تا 16 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1399/02/03 16 تا 18 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1399/02/03 14 تا 16 صادقی سرشت 211
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/03 14 تا 16 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1399/02/03 10 تا 12 حسن زاده توکلی 211
روش ترجمه 1399/02/03 16 تا 18 نصرتیان اهور 106
سلامت و شادکامی 1399/02/03 10 تا 12 فاضلی مهرآبادی 125
سلامت و شادکامی 1399/02/03 8 تا 10 فاضلی مهرآبادی 211
عدل الهی در قرآن و حدیث 1399/02/03 8 تا 10 رکّعی 215
فقه (8) 1399/02/03 10 تا 12:30 رضوی حائری 107
کلام قدیم (2) 1399/02/03 10 تا 12 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1399/02/03 10 تا 12 رضوی 203
هوش هیجانی 1399/02/03 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 119
هوش هیجانی 1399/02/03 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1399/02/02 13 تا 15 غلامعلی 206
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/02/02 16 تا 18 رضوی 125
تفسیر اثری (1) 1399/02/02 8 تا 10 حجت 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/02/02 10 تا 12 مرادی 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/02/02 8 تا 10 مرادی 216
علوم قرآنی (1) 1399/02/02 8 تا 10 مرادی 205
فقه (8) 1399/02/02 10 تا 12:30 رضوی حائری 107
فقه استدلالی (2) 1399/02/02 10 تا 14 ربانی 216
فقه الحدیث 1399/02/02 10 تا 12 مسجدی 205
فقه تطبیقی 1399/02/02 15 تا 17 ضمیری 216
آمار توصیفی 1399/02/01 13 تا 15 - 106
تفسیر قرآن کریم (1) 1399/02/01 15 تا 17 قاضی زاده 205
روانشناسی تحولی (1) 1399/02/01 13 تا 15 سالاروند فرحزادی 125
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/02/01 8 تا 10 شفیعی سروستانی 216
زبان تخصصی (4) 1399/02/01 8 تا 10 فدایی راینی 107
زبان عمومی - روانشناسی 1399/02/01 10 تا 12 باشی زاده مقدم 106
علوم قرآنی3 (مکی و مدنی، محکم و متشابه، نسخ) 1399/02/01 16 تا 18  بهجت پور 117
فقه تطبیقی 1399/02/01 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
فقه تطبیقی - ادامه 1399/02/01 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
قواعد فقه (1) 1399/02/01 14 تا 16:30 ساجدی 216
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1399/02/01 14 تا 16 شفیعی سروستانی 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1399/02/01 10 تا 12 باشی زاده مقدم 125
مشکل الحدیث 1399/02/01 10 تا 12 مسجدی 117
احساس و ادراک 1399/01/31 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 125
اصول فقه (3) 1399/01/31 13 تا 15:30 عطایی 107
تفسیر (2) 1399/01/31 13 تا 15 مرادی 203
زبان قرآن 1399/01/31 10 تا 12 کریمی 203
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1399/01/31 13 تا 15 حیدرزاده 117
فقه (7) 1399/01/31 16 تا 18:30 عطایی 107
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1399/01/31 10 تا 12 106
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/01/31 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 125
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/01/31 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 106
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به انگلیسی 1399/01/31 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/30 10 تا 12 رضوی 125
آیین نگارش متون علمی 1399/01/30 8 تا 10 جودکی 117
زبان تخصصی 1399/01/30 14 تا 16 باشی زاده مقدم 117
فقه تطبیقی 1399/01/30 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
فقه تطبیقی 1399/01/30 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به انگلیسی 1399/01/30 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1399/01/30 8 تا 10 باشی زاده مقدم 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/01/28 10 تا 12 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1399/01/28 8 تا 10 صالحی 211
آشنایی با حقوق جزا 1399/01/28 10 تا 12 شفیعی سروستانی 216
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/01/28 8 تا 10 شفیعی سروستانی 216
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1399/01/28 11 تا 13 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/01/28 8 تا 10 پسندیده 125
روش فهم روانشناختی متون دینی 1399/01/28 10 تا 12 پسندیده 211
زبان انگليسی تخصصی 1399/01/28 8 تا 10 فدایی راینی 215
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1399/01/28 10 تا 12 حیدرزاده 117
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1399/01/28 18 تا 20 شفیعی سروستانی 117
نبوت در قرآن و حدیث 1399/01/28 10 تا 12 رضوی 215
نظام دولت و حکومت در نهج البلاغه (1) 1399/01/28 15 تا 17 مهاجرنیا 203
آئین دادرسی کیفری 1399/01/27 8 تا 10 شربتیان 107
افعال الهی 1399/01/27 8 تا 10 برنجکار 203
انگیزش درونی 1399/01/27 16 تا 18 فاضلی مهرآبادی 119
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1399/01/27 10 تا 12 حیدرزاده 206
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1399/01/27 12 تا 14 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/01/27 10 تا 12 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/01/27 8 تا 10 پسندیده 209
حقوق تجارت (2) 1399/01/27 10 تا 12 شربتیان 107
حقوق تجارت (2) 1399/01/27 11 تا 13 شربتیان 107
راهنما شناسی 1399/01/27 14 تا 16 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1399/01/27 16 تا 18 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1399/01/27 14 تا 16 صادقی سرشت 211
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/27 14 تا 16 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/27 10 تا 12 حسن زاده توکلی 211
روش ترجمه 1399/01/27 16 تا 18 نصرتیان اهور 106
روش های تفسیری 1399/01/27 18 تا 20 خوش فر 206
زبان تخصصی 1399/01/27 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
سلامت و شادکامی 1399/01/27 10 تا 12 فاضلی مهرآبادی 125
سلامت و شادکامی 1399/01/27 8 تا 10 فاضلی مهرآبادی 211
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1399/01/27 14 تا 16 عباسی 119
عدل الهی در قرآن و حدیث 1399/01/27 8 تا 10 رکّعی 215
کلام قدیم (2) 1399/01/27 10 تا 12 رنجبر حسینی 215
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به انگلیسی 1399/01/27 8 تا 10 باشی زاده مقدم 117
مخاطب شناسی 1399/01/27 18 تا 20 قنبری 106
مسائل کلامی بین المذاهب 1399/01/27 10 تا 12 رضوی 203
هوش هیجانی 1399/01/27 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 119
هوش هیجانی 1399/01/27 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1399/01/26 13 تا 15 غلامعلی 206
آسیب شناسی حدیث 1399/01/26 16 تا 18 غلامعلی 206
آسیب شناسی حدیث - ادامه 1399/01/26 13 تا 15 غلامعلی 206
آشنایی با حقوق جزا 1399/01/26 8 تا 10 شفیعی سروستانی 216
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/26 16 تا 18 رضوی 125
تفسیر اثری (1) 1399/01/26 8 تا 10 حجت 206
روانشناسی تحولی (1) 1399/01/26 13 تا 15 سالاروند فرحزادی 125
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/01/26 10 تا 12 مرادی 206
زبان عمومی - روانشناسی 1399/01/26 14 تا 16 باشی زاده مقدم 106
علوم قرآنی (1) 1399/01/26 13 تا 15 مرادی 205
فقه (8) 1399/01/26 10 تا 12:30 رضوی حائری 107
فقه استدلالی (2) 1399/01/26 10 تا 14 ربانی 216
فقه الحدیث 1399/01/26 10 تا 12 مسجدی 205
فقه تطبیقی 1399/01/26 15 تا 17 ضمیری 216
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1399/01/25 8 تا 10 شفیعی سروستانی 216
زبان تخصصی (4) 1399/01/25 8 تا 10 فدایی راینی 107
علوم قرآنی3 (مکی و مدنی، محکم و متشابه، نسخ) 1399/01/25 16 تا 18  بهجت پور 117
فقه تطبیقی 1399/01/25 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
فقه تطبیقی - ادامه 1399/01/25 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
قواعد فقه (1) 1399/01/25 14 تا 16:30 ساجدی 216
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1399/01/25 14 تا 16 شفیعی سروستانی 117
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/01/25 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 106
مباحث اصول (2) 1399/01/25 16 تا 18:30 ساجدی 216
مباحث اصول (2) 1399/01/25 16 تا 18:30 ساجدی 216
متن خوانی عربی (با کاربست قواعد ادبی) 1399/01/25 8 تا 10 عباس آبادی 205
احساس و ادراک 1399/01/24 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 125
اصول فقه (3) 1399/01/24 13 تا 15:30 عطایی 107
اصول فقه (3) - ادامه 1399/01/24 13 تا 15:30 عطایی 107
تفسیر (2) 1399/01/24 13 تا 15 مرادی 203
تفسیر موضوعی قرآن2 1399/01/24 8 تا 10 محمدی نیک 117
زبان عمومی - روانشناسی 1399/01/24 10 تا 12 باشی زاده مقدم 106
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1399/01/24 13 تا 15 حیدرزاده 117
فقه (7) 1399/01/24 16 تا 18:30 عطایی 107
فقه (7) - ادامه 1399/01/24 16 تا 18:30 عطایی 107
فقه تطبیقی 1399/01/24 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
فقه تطبیقی - ادامه 1399/01/24 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/01/24 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 125
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به انگلیسی 1399/01/24 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
نقد و بررسی درباره احادیث موضوعه 1399/01/24 8 تا 10 مسعودی 203
آشنایی با فلسفه اسلامی 1399/01/23 10 تا 12 رضوی 125
آیین نگارش متون علمی 1399/01/23 8 تا 10 جودکی 117
زبان تخصصی 1399/01/23 14 تا 16 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1399/01/23 8 تا 10 باشی زاده مقدم 125
تاریخ در نهج البلاغه 1399/01/22 18 تا 20 طباطبایی 217
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1399/01/21 10 تا 12 حیدرزاده 117
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1399/01/21 10 تا 12 حیدرزاده 117
نبوت در قرآن و حدیث 1399/01/21 10 تا 12 رضوی 215
افعال الهی 1399/01/20 8 تا 10 برنجکار 203
انگیزش درونی 1399/01/20 16 تا 18 فاضلی مهرآبادی 106
انگیزش درونی 1399/01/20 16 تا 18 فاضلی مهرآبادی 119
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1399/01/20 10 تا 12 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/01/20 10 تا 12 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1399/01/20 8 تا 10 پسندیده 209
راهنما شناسی 1399/01/20 14 تا 16 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1399/01/20 16 تا 18 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1399/01/20 14 تا 16 صادقی سرشت 211
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/20 14 تا 16 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1399/01/20 10 تا 12 حسن زاده توکلی 211
روش های تفسیری 1399/01/20 18 تا 20 خوش فر 206
روش های تفسیری 1399/01/20 18 تا 20 خوش فر 206
سلامت و شادکامی 1399/01/20 10 تا 12 فاضلی مهرآبادی 125
سلامت و شادکامی 1399/01/20 8 تا 10 فاضلی مهرآبادی 211
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1399/01/20 14 تا 16 عباسی 119
عدل الهی در قرآن و حدیث 1399/01/20 8 تا 10 رکّعی 215
کلام قدیم (2) 1399/01/20 10 تا 12 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1399/01/20 10 تا 12 رضوی 203
هوش هیجانی 1399/01/20 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 119
هوش هیجانی 1399/01/20 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 209
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/01/18 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 106
زبان عمومی - روانشناسی 1399/01/17 10 تا 12 باشی زاده مقدم 106
فقه (7) 1399/01/17 16 تا 18:30 عطایی 107
جنگ روانی 1399/01/14 10 تا 12 خوشرو 106
روش ترجمه 1399/01/13 16 تا 18 نصرتیان اهور 106
زبان عمومی - روانشناسی 1399/01/12 10 تا 12 باشی زاده مقدم 106
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/01/11 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 106
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1399/01/04 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 106
جنگ روانی 1398/12/29 10 تا 12 خوشرو 106
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1398/12/29 13 تا 15 غلامعلی 203
محیط شناسی تبلیغ (در حج و زیارت) 1398/12/29 8 تا 10 بیات 106
معرفت شناسی دین در نهج البلاغه 1398/12/29 10 تا 12 کریمی 203
نبوت در قرآن و حدیث 1398/12/29 10 تا 12 رضوی 215
افعال الهی 1398/12/28 8 تا 10 برنجکار 203
انگیزش درونی 1398/12/28 14 تا 16 فاضلی مهرآبادی 209
https://vc.qhu.ac.ir/p1wev9yoa4o/ 1398/12/28 15 تا 17 قاضی زاده 206
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1398/12/28 10 تا 12 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1398/12/28 10 تا 12 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1398/12/28 8 تا 10 پسندیده 209
حقوق تجارت (2) 1398/12/28 10 تا 12 شربتیان 107
راهنما شناسی 1398/12/28 14 تا 16 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1398/12/28 16 تا 18 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1398/12/28 14 تا 16 صادقی سرشت 211
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/28 14 تا 16 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/28 10 تا 12 حسن زاده توکلی 211
روش های تفسیری 1398/12/28 18 تا 20 خوش فر 206
سلامت و شادکامی 1398/12/28 10 تا 12 فاضلی مهرآبادی 125
سلامت و شادکامی 1398/12/28 8 تا 10 فاضلی مهرآبادی 211
سلامت و شادکامی ادامه 1398/12/28 8 تا 10 فاضلی مهرآبادی 211
فقه الحدیث 1398/12/28 8 تا 10 مسجدی 205
کلام قدیم (2) 1398/12/28 10 تا 12 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1398/12/28 10 تا 12 رضوی 203
هوش هیجانی 1398/12/28 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 119
هوش هیجانی 1398/12/28 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1398/12/27 13 تا 15 غلامعلی 206
آشنایی با حقوق جزا 1398/12/27 8 تا 10 شفیعی سروستانی 216
اصول فقه (4) 1398/12/27 14 تا 16:30 درگاهی 107
تفسیر اثری (1) 1398/12/27 8 تا 10 حجت 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/12/27 10 تا 12 مرادی 206
علوم قرآنی (1) 1398/12/27 13 تا 15 مرادی 205
علوم قرآنی (1) 1398/12/27 13 تا 15 مرادی 205
فقه (8) 1398/12/27 10 تا 12:30 رضوی حائری 107
فقه استدلالی (2) 1398/12/27 10 تا 14 ربانی 216
فقه الحدیث 1398/12/27 10 تا 12 مسجدی 205
فقه تطبیقی 1398/12/27 15 تا 17 ضمیری 216
آشنایی با حقوق جزا 1398/12/26 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
آمار استنباطی 1398/12/26 12:45 تا 15 اسلامی 106
تفسیر قرآن کریم (1) 1398/12/26 15 تا 17 قاضی زاده 205
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/12/26 8 تا 10 شفیعی سروستانی 216
زبان تخصصی (4) 1398/12/26 8 تا 10 فدایی راینی 107
علم رجال 1398/12/26 13 تا 15 غلامعلی 205
علوم قرآنی3 (مکی و مدنی، محکم و متشابه، نسخ) 1398/12/26 16 تا 18  بهجت پور 117
قواعد فقه (1) 1398/12/26 14 تا 16:30 ساجدی 216
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1398/12/26 14 تا 16 شفیعی سروستانی 117
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1398/12/26 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 106
مباحث اصول (2) 1398/12/26 16 تا 18 ساجدی 216
متن خوانی عربی (با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/26 8 تا 10 عباس آبادی 205
مشکل الحدیث 1398/12/26 10 تا 12 مسجدی 117
آسیب شناسی حدیث 1398/12/25 8 تا 10 غلامعلی 205
احساس و ادراک 1398/12/25 12 تا 10 خلیلیان شلمزاری 125
تفسیر (2) 1398/12/25 15 تا 13 مرادی 203
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/12/25 10 تا 8 محمدی نیک 117
علوم قرآنی (1) 1398/12/25 10 تا 8 مرادی 205
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1398/12/25 15 تا 13 حیدرزاده 117
فقه الحدیث 1398/12/25 10 تا 8 مسجدی 205
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1398/12/25 10 تا 8 خلیلیان شلمزاری 125
نقد و بررسی درباره احادیث موضوعه 1398/12/25 8 تا 10 مسعودی 203
آشنایی با فلسفه اسلامی 1398/12/24 12 تا 10 رضوی 125
آیین نگارش متون علمی 1398/12/24 10 تا 8 جودکی 117
زبان تخصصی 1398/12/24 12 تا 10 باشی زاده مقدم 117
زبان تخصصی 1398/12/24 15 تا 13 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1398/12/24 10 تا 8 باشی زاده مقدم 125
معرفت شناسی دین در نهج البلاغه 1398/12/24 10 تا 8 کریمی 106
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1398/12/22 12 تا 10 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1398/12/22 10 تا 8 صالحی 211
جنگ روانی 1398/12/22 12 تا 10 خوشرو 106
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1398/12/22 15 تا 13 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/22 10 تا 8 پسندیده 125
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/22 12 تا 10 پسندیده 211
روش فهم روانشناختی متون دینی-ادامه 1398/12/22 10 تا 8 پسندیده 125
زبان انگليسی تخصصی 1398/12/22 10 تا 8 فدایی راینی 215
محیط شناسی تبلیغ (در حج و زیارت) 1398/12/22 10 تا 8 بیات 106
نبوت در قرآن و حدیث 1398/12/22 12 تا 10 رضوی 215
افعال الهی 1398/12/21 10 تا 8 برنجکار 203
انگیزش درونی 1398/12/21 18 تا 16 فاضلی مهرآبادی 119
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1398/12/21 12 تا 10 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1398/12/21 12 تا 10 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1398/12/21 10 تا 8 پسندیده 209
حقوق تجارت (2) 1398/12/21 12 تا 10 شربتیان 107
راهنما شناسی 1398/12/21 16 تا 14 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1398/12/21 18 تا 16 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1398/12/21 16 تا 14 صادقی سرشت 211
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/21 16 تا 14 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/21 12 تا 10 حسن زاده توکلی 211
روش ترجمه 1398/12/21 18 تا 16 نصرتیان اهور 106
روش های تفسیری 1398/12/21 20 تا 18 خوش فر 206
سلامت و شادکامی 1398/12/21 12 تا 10 فاضلی مهرآبادی 125
سلامت و شادکامی 1398/12/21 10 تا 8 فاضلی مهرآبادی 211
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1398/12/21 16 تا 14 عباسی 119
عدل الهی در قرآن و حدیث 1398/12/21 10 تا 8 رکعی 215
علم و معرفت در قرآن و حدیث 1398/12/21 16 تا 14 کریمی 215
علوم قرآنی (1) 1398/12/21 12 تا 10 مرادی 205
فقه الحدیث 1398/12/21 10 تا 8 مسجدی 205
کلام قدیم (2) 1398/12/21 12 تا 10 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1398/12/21 12 تا 10 رضوی 203
هوش هیجانی 1398/12/21 10 تا 8 خلیلیان شلمزاری 119
هوش هیجانی 1398/12/21 12 تا 10 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1398/12/20 15 تا 13 غلامعلی 206
آشنایی با حقوق جزا 1398/12/20 10 تا 8 شفیعی سروستانی 216
تفسیر اثری (1) 1398/12/20 10 تا 8 حجت 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/12/20 12 تا 10 مرادی 206
علوم قرآنی (1) 1398/12/20 10 تا 8 مرادی 205
فقه (8) 1398/12/20 12:30 تا 10 رضوی حائری 107
فقه استدلالی (2) 1398/12/20 14 تا 10 ربانی 216
فقه تطبیقی 1398/12/20 17 تا 15 ضمیری 216
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1398/12/20 12 تا 10 شفیعی سروستانی 117
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن 1398/12/19 17 تا 15 نوری 125
روانشناسی تحولی (1) 1398/12/19 15 تا 13 سالاروند فرحزادی 125
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/12/19 10 تا 8 شفیعی سروستانی 216
زبان تخصصی (4) 1398/12/19 10 تا 8 فدایی راینی 107
علم رجال 1398/12/19 15 تا 13 غلامعلی 205
علوم قرآنی3 (مکی و مدنی، محکم و متشابه، نسخ) 1398/12/19 18 تا 16  بهجت پور 117
فقه تطبیقی 1398/12/19 12 تا 10 شفیعی سروستانی 107
قواعد فقه (1) 1398/12/19 16 تا 14:30 ساجدی 216
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1398/12/19 16 تا 14 شفیعی سروستانی 117
مباحث اصول (2) 1398/12/19 18 تا 16:30 ساجدی 216
متن خوانی عربی (با کاربست قواعد ادبی) 1398/12/19 10 تا 8 عباس آبادی 205
مشکل الحدیث 1398/12/19 12 تا 10 مسجدی 117
فقه الحدیث 1398/12/18 12 تا 10 مسجدی 205
آیین نگارش متون علمی 1398/12/17 10 تا 8 جودکی 117
زبان تخصصی 1398/12/17 12 تا 10 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1398/12/17 10 تا 8 باشی زاده مقدم 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1398/12/15 12 تا 10 صالحی 125
آسیب شناسی روانی پیشرفته (1) 1398/12/15 10 تا 8 صالحی 211
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1398/12/15 15 تا 13 غلامعلی 203
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/15 10 تا 8 پسندیده 125
روش فهم روانشناختی متون دینی 1398/12/15 12 تا 10 پسندیده 211
روش های تفسیری 1398/12/15 18 تا 16 خوش فر 206
معرفت شناسی دین در نهج البلاغه 1398/12/15 12 تا 10 کریمی 203
نبوت در قرآن و حدیث 1398/12/15 12 تا 10 رضوی 215
افعال الهی 1398/12/14 10 تا 8 برنجکار 203
افعال الهی 1398/12/14 19 تا 20 برنجکار 203
انگیزش درونی 1398/12/14 18 تا 16 فاضلی مهرآبادی 119
انگیزش درونی 1398/12/14 16 تا 14 فاضلی مهرآبادی 209
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1398/12/14 12 تا 10 حیدرزاده 206
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1398/12/14 12 تا 10 پسندیده 119
حدیث و روانشناسی مثبت (2) 1398/12/14 10 تا 8 پسندیده 209
راهنما شناسی 1398/12/14 16 تا 14 رنجبر حسینی 203
روابط مثبت 1398/12/14 18 تا 16 صادقی سرشت 125
روابط مثبت 1398/12/14 16 تا 14 صادقی سرشت 211
روانشناسی دین 1398/12/14 10 تا 8 عبدی 125
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/14 16 تا 14 حسن زاده توکلی 125
روش تحقیق پیشرفته 1398/12/14 12 تا 10 حسن زاده توکلی 211
روش ترجمه 1398/12/14 18 تا 16 نصرتیان اهور 106
سلامت و شادکامی 1398/12/14 10 تا 8 فاضلی مهرآبادی 211
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1398/12/14 16 تا 14 عباسی 119
سمینار(بازسازی و مشاوره مثبت گرا(2)) 1398/12/14 18 تا 16 عباسی 209
عدل الهی در قرآن و حدیث 1398/12/14 10 تا 8 رکّعی 215
علم و معرفت در قرآن و حدیث 1398/12/14 16 تا 14 کریمی 215
کلام قدیم (2) 1398/12/14 12 تا 10 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1398/12/14 12 تا 10 رضوی 203
هوش هیجانی 1398/12/14 10 تا 8 خلیلیان شلمزاری 119
هوش هیجانی 1398/12/14 12 تا 10 خلیلیان شلمزاری 209
آسیب شناسی حدیث 1398/12/13 15 تا 13 غلامعلی 206
آشنایی با حقوق جزا 1398/12/13 10 تا 8 شفیعی سروستانی 216
تفسیر اثری (1) 1398/12/13 10 تا 8 حجت 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/12/13 12 تا 10 مرادی 206
فقه (8) 1398/12/13 12:30 تا 10 رضوی حائری 107
فقه استدلالی (2) 1398/12/13 14 تا 10 ربّانی 216
فقه الحدیث 1398/12/13 10 تا 8 مسجدی 205
فقه الحدیث 1398/12/13 12 تا 10 مسجدی 205
فقه تطبیقی 1398/12/13 17 تا 15 ضمیری 216
علم رجال 1398/12/12 15 تا 13 غلامعلی 205
فقه تطبیقی 1398/12/12 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
قواعد فقه (1) 1398/12/12 16 تا 14:30 ساجدی 216
کلیات و مبانی فقه و حقوق 1398/12/12 14 تا 16 شفیعی سروستانی 117
مباحث اصول (2) 1398/12/12 18 تا 16:30 ساجدی 216
مشکل الحدیث 1398/12/12 10 تا 12 مسجدی 117
آسیب شناسی حدیث 1398/01/19 13 تا 15 غلامعلی 206
آسیب شناسی حدیث 1398/01/19 15 تا 17 غلامعلی 206
آشنایی با حقوق جزا 1398/01/19 8 تا 10 شفیعی سروستانی 216
تاریخ در نهج البلاغه 1398/01/19 8 تا 10 طباطبایی 217
تفسیر اثری (1) 1398/01/19 8 تا 10 حجت 206
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/01/19 10 تا 12 مرادی 206
علوم قرآنی (1) 1398/01/19 8 تا 10 مرادی 205
فقه (8) 1398/01/19 10 تا 12:30 رضوی حائری 107
فقه استدلالی (2) 1398/01/19 10 تا 12 ربانی 216
فقه الحدیث 1398/01/19 10 تا 12 مسجدی 205
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/01/18 8 تا 10 شفیعی سروستانی 216
زبان تخصصی (4) 1398/01/18 8 تا 10 فدایی راینی 107
علم رجال 1398/01/18 13 تا 15 غلامعلی 205
فقه تطبیقی 1398/01/18 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
قواعد فقه (1) 1398/01/18 16 تا 18:30 ساجدی 216
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 1398/01/18 14 تا 16 شفیعی سروستانی 117
مباحث اصول (2) 1398/01/18 16 تا 18:30 ساجدی 216
متن خوانی عربی (با کاربست قواعد ادبی) 1398/01/18 8 تا 10 عباس آبادی 205
مشکل الحدیث 1398/01/18 10 تا 12 مسجدی 117
احساس و ادراک 1398/01/17 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 125
اصول فقه (3) 1398/01/17 13 تا 15:30 عطایی 107
تفسیر (2) 1398/01/17 13 تا 15 مرادی 203
تفسیر موضوعی قرآن2 1398/01/17 8 تا 10 محمدی نیک 117
زبان قرآن 1398/01/17 10 تا 12 کریمی 203
علوم قرآنی4 (دلالت های قرآنی) 1398/01/17 13 تا 15 حیدرزاده 117
فقه (7) 1398/01/17 16 تا 18:30 عطایی 107
قواعد فقه (1) 1398/01/17 16 تا 18 ساجدی 216
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1398/01/17 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 125
مباحث اصول (2) 1398/01/17 16 تا 18:30 ساجدی 216
متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به انگلیسی 1398/01/17 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
آشنایی با فلسفه اسلامی 1398/01/16 10 تا 12 رضوی 125
آیین نگارش متون علمی 1398/01/16 8 تا 10 جودکی 117
زبان تخصصی 1398/01/16 10 تا 12 باشی زاده مقدم 117
زبان تخصصی 1398/01/16 14 تا 16 باشی زاده مقدم 117
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1398/01/16 8 تا 10 باشی زاده مقدم 125
نبوت در قرآن و حدیث 1398/01/14 10 تا 12 رضوی 215
راهنما شناسی 1398/01/13 14 تا 16 رنجبر حسینی 203
سمینار(بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی(2)) 1398/01/13 14 تا 16 عباسی 119
کلام قدیم (2) 1398/01/13 10 تا 12 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1398/01/13 10 تا 12 رضوی 203
روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1398/01/12 10 تا 12 شفیعی سروستانی 216
روش های تفسیری 1398/01/11 18 تا 20 خوش فر 206
زبان تخصصی (4) 1398/01/11 8 تا 10 فدایی راینی 107
فقه تطبیقی 1398/01/11 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
قواعد فقه (1) 1398/01/11 16 تا 18 ساجدی 216
مباحث اصول (2) 1398/01/11 16 تا 18:30 ساجدی 216
متون روانشناسی به زبان انگلیسی (1) 1398/01/11 8 تا 10 باشی زاده مقدم 125
احساس و ادراک 1398/01/10 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 125
تفسیر (2) 1398/01/10 10 تا 12 مرادی 203
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1398/01/10 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 125
روش شناسی شروح نهج البلاغه 1398/01/07 13 تا 15 غلامعلی 203
نبوت در قرآن و حدیث 1398/01/07 10 تا 12 رضوی 215
بررسی تطبیقی منابع رجالی 1398/01/06 10 تا 12 حیدرزاده 206
راهنما شناسی 1398/01/06 14 تا 16 رنجبر حسینی 203
روش های تفسیری 1398/01/06 13 تا 15 خوش فر 206
کلام قدیم (2) 1398/01/06 10 تا 12 رنجبر حسینی 215
مسائل کلامی بین المذاهب 1398/01/06 10 تا 12 رضوی 203
تفسیر اثری (1) 1398/01/05 8 تا 10 حجت 206
فقه تطبیقی 1398/01/04 10 تا 12 شفیعی سروستانی 107
احساس و ادراک 1398/01/03 10 تا 12 خلیلیان شلمزاری 125
مباحث اساسی در روانشناسی (2) 1398/01/03 8 تا 10 خلیلیان شلمزاری 125
جنگ روانی 1399/01/21 10 تا 12 خوشرو 106