اخبار معاونت پژوهشی

 

دفاع از پايان نامه - جناب آقاي سيدعلي ميرزا باقري
دفاع از پايان نامه - ارشد ارتباطات
 چهارشنبه ٢ بهمن ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دفاع از پايان نامه - خانم نجمه السادات کزازی
دفاع از پايان نامه - ارشد روانشناسي
 شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دفاع از پايان نامه - خانم مريم صمدي
دفاع از پايان نامه - ارشد روانشناسي
 يکشنبه ٢٢ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 پنج شنبه ١٩ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دفاع از پایان نامه - خانم فاطمه اکبری
دفاع از پايان نامه - ارشد روانشناسي
 چهارشنبه ١٨ دی ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>