معرفی          ساختار و شرح وظایف          معرفی همکاران          ارتباط با ما
آئین نامه تخصیص وام دانشجویی
 

شرایط و نحوه تخصیص وام شهریه تحصیلی

زمان ثبت نام و تکمیل اسناد و مدارک:

بر مبنای اعلام صندوق رفاه دانشجویان، در هر ترم اعلام می گردد

زمان تخصیص وام:

پایان ترم

مکان مراجعه:

مرکز قم: مدیرامور دانشجویی: آقای یزدیان

پردیس تهران: مدیریت امور دانشجویی: خانم بهشتی

شرایط :

 1. دارابودن اولویت نیاز مالی
 2. اخذ حداقل واحد مورد لزوم طبق ضوابط ومقررات آموزشی
 3. سپردن تعهد محضری باضامن معتبر
 4. دارای سنوات مجاز

مدارک لازم :

 1. فرم های ثبت نام تایید شده توسط مدیریت آموزش(فرم شماره1و2)
 2. ارائه اصل سند تعهدنامه محضری با مراجعه به یکی از دفاتر اسنادرسمی پس از دریافت فرم تعهدنامه(فرم شماره3)
 3. تصویر حکم کارگزینی ضامن وکپی کارت ملی وشناسنامه متقاضی

تذکرمهم: ارائه مدارک فوق فقط برای دانشجویان جدیدالورود وکسانی که برای اولین بار از وام شهریه استفاده می کنند الزامی است ودانشجویانی که قبلا از وام شهریه استفاده کرده اند لازم است صرفاً فرم شماره یک را پس از تایید آموزش به مدیریت دانشجویی ارائه نمایند.

تبصره1 : ضامن می بایست کارمند رسمی یا پیمانی دولت و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق باشد.

تبصره2: حضور دانشجو و ضامن فقط در دفتر اسنادرسمی الزامی است ونیازی به حضور ضامن در دانشگاه نمی باشد.

تبصره3: برای ضمانت نیازی به چک یاسفته وسایر تعهدات مالی نیست وصرف امضای تعهد توسط ضامن کفایت می¬کند.

تبصره4: سپردن سند تعهد محضری یک بار برای کل دوران تحصیل کفایت می¬کند ولی تحویل فرم درخواست وام برای دانشجویان متقاضی درابتدای هر ترم الزامی است.

تذکرات:

 1. ارائه درخواست وام شهریه تحصیلی به منزله تخصیص وام شهریه تحصیلی به تمامی دانشجویان نمی باشد و بر اساس تقاضاهای دریافتی تصمیم¬گیری وتخصیص وام شهریه صورت خواهد پذیرفت.
 2. میزان تخصیص وام به دانشجویان بستگی به میزان اعتبار تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وتعداد متقاضیان دارد.
 3. بازپرداخت وام پس از اتمام تحصیلات وبه صورت 10% نقد و الباقی به صورت اقساط می باشد.
 4. وام شهریه دارای 4% کارمزد روزشمار می باشد.
 5. دانشجویان متقاضی جهت دریافت فرم¬های مربوطه به پایگاه الکترونیکی مدیریت دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

مدیریت امور دانشجویی