معرفی همکاران و ارتباط با ما

 

معاون فرهنگی و دانشجویی

محمدتقی سبحانی نیا

دفتر معاونت: 37176272-025

آدرس پست الکترونیک:

sobhaninia.m@qhu.ac.ir

سرپرست مدیریت فرهنگی و دانشجویی

سید محمدحسن خوشرو

تلفن:37176149-025

آدرس پست الکترونیک:

khoshru.m@qhu.ac.ir

کارشناس فرهنگی و دانشجویی خواهران

خانم اعتمادی

37176565-025