آیین‌نامه‌ها

 

 

آیین‌نامه ها

آئین نامه مالی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث سال تحصیلی 96-97 دوره های حضوری و مجازی

آیین نامه مالی و تخفیفات (سال 1395)

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی(PH.D)

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه 866 مورخ 1394/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (برای دانشجویان ورودی 93 به بعد)

 آیین نامه مالی و تخفیفات (سال 1393)

آیین نامه آموزشی و پژوهشی دوره دکترا Ph.d) برای دانشجویان ورودی 89 به بعد)

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (برای دانشجویان ورودی 91 به بعد)

آیین نامه مالی و تخفیفات (سال 1392)