گرایش قرآن و متون اسلامی

 

دانشجویان دکتری ـ رشته مدرسی معارف اسلامی ـ گرایش قرآن و متون اسلامی

ردیف نام نام خانوادگی سال ورود
1 محسن احمد اخوندی 1385
2 عباس پسندیده
3 مصطفی جعفر طیاری دهاقانی
4 سید جواد حسینی تبار
5 علی راد
6 محمد تقی سبحانی نی
7 سید جعفر صادقی فدکی
8 محمد هادی قهاری کرمانی
9 عبدالحسین کافی
10 محمود متوسل آرانی
11 محمد جواد ابوالقاسمی 1386
12 محمدعلی افضلی
13 سید مهدی حسینی
14 سید محمود صادق زاده طباطبایی
15 مهدی فانی
16 احمد مسائلی
17 سید علی موسوی نژاد
18 سید رضا موسوی کانی
19 اصغر هادوی