گرایش نهج البلاغه

 
 

دانشجویان کارشناسی ارشد ـ رشته علوم حدیث ـ گرایش نهج البلاغه

 

ردیف نام نام خانوادگی سال ورود
1 اسماعیل احمدی منش 1385
2 امام علی احمدی منصور
3 حسن جعفر زاده
4 محمد علی حسن زاده
5 سید احمد حسینی
6 محمد جواد رحمانی
7 سید مجتبی ساداتیان
8 حمید رض سالارکی
9 محمد علی صابری
10 احمد مؤذنی بیستگانی
11 علیرض اعجازی 1386
12 علی امامی
13 محمد تقی بهرامی
14 علی رض حبیبی بین
15 مجتبی درودی
16 محمد حسن شریعت زاده
17 علی فاطمی منش
18 محسن کاظمی
19 احمد کریمی
20 علی اکبر کوثری