گرایش کلام و عقاید

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ـ رشته علوم حدیث ـ گرایش کلام و عقاید

ردیف نام نام خانوادگی سال ورود
1 داوود افقی 1384
2 احمد اکبری
3 محمد مهدی امیرخانی
4 ولی سید تاج الدین
5 محمد سعید عطار نژاد
6 عظیمی علی
7 سید محسن موسوی
8 عباس اسدی امیری 1385
9 جمال الدین حیدری فطرت
10 مرتضی دانشمند
11 محمد سودی
12 ابوالفضل شعبانی
13 محمد مهدی مردانی
14 میثم ناسخیان
15 مهدی نصرتیان اهور
16 رض یاری نیا تشریق
17 عبدالمجید اعتصامی 1386
18 سید حجت حسینی تشنیزی
19 محمد نوید داراب زاده
20 جعفر رحیمی
21 احمد رستملو
22 محمد تقی شاکر اشتیجه
23 فرهاد عباسی رود پشتی
24 سید رضا قائمی رزکناری
25 سید جمال الدین موسوی
26 حسین مولودی