گرایش تفسیر اثری

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ـ رشته علوم حدیث ـ گرایش تفسیر اثری  

ردیف نام نام خانوادگی سال ورود
1 مهدی آشتیانی 1384
2 ابراهیم الشامی
3 محمد علی جدیدی
4 محمد رضا سبحانی نیا
5 مهدی غلامعلی
6 احمد غلامعلی
7 محمد محقق
8 محمد ملکی
9 سید محمد هادی احمدی فروشانی 1385
10 سید مصطفی بهشتی
11 رضا حسن نتاج
12 محمود دهقانی
13 علی شاه حسینی
14 محمد کاظمی
15 محمود ملکی
16 مجتبی نظری مفرد
17 سید حجت هاشم زاده
18 محمد مهدی احسانی فر 1386
19 بهروز حسین پور
20 سجاد درویش پور
21 سید مجتبی رحمانی
22 سید مصطفی رضوی
23 ابوالفضل سراجی زاده
24 مجتبی علی اکبریان
25 هادی کمال عزت
26 محمد علی مروجی طبسی
27 ابراهیم نصرالله پور علمداری