خدمات آموزشی و ارائه دروس

 

معرفی مختصر اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

ادارۀ خدمات آموزشی و ارائۀ دروس یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت آموزش دانشگاه قرآن و حدیث است. این اداره از دو بخش خدمات آموزشی و ارائۀ دروس تشکیل شده است. حوزۀ کاری بخش خدمات آموزشی رسیدگی و پاسخگویی به درخواستهای آموزشی دانشجویان براساس قوانین آموزشی است و انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی درسی و آزمونی، استادان، آموزشیاران و به صورت کلی امور مربوط به برگزاری کلاسها(حضوری و الکترونیکی) به عهده بخش ارائۀ دروس می‌باشد.

 

همکاران اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

 

فرآیندهای اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

 

برای مشاهده مراحل انجام فرآیندهای بخش خدمات آموزشی کلیک کنید.

مراحل انجام فرآیندهای بخش ارائه دروس

فرمها

بخشهای مختلف این صفحه در حال آماده شدن می‌باشد.....